Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Podstawowe ustawienia
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Podstawowe ustawienia

<- ->
 

Plik /etc/sysconfig/system przechowuje zaawansowaną konfigurację systemu, w rozdziale tym opisano część z zawartych w nim opcji.

Konfiguracja skryptów startowych

Zmienna określa czy skrypty startowe mają używać kolorów:

COLOR_INIT=yes

Numer kolumny wyświetlania wyniku działania skryptu startowego:

INIT_COL=75

Szybsze uruchomienie systemu z pominięciem niektórych skryptów, startowych - m.in. skryptu od obsługi języków:

FASTRC=no

Zezwolenie na interaktywny start rc-skryptów (pytanie o uruchomienie każdego z podsystemów) po wciśnięciu klawisza I:

RC_PROMPT=yes

Opcje związane z jądrem

"Gadatliwość" kernela dla komunikatów wysyłanych na konsolę tekstową. Opcja jest jednoznaczna z wywołaniem polecenia dmesg -n {$nr} (domyślnie 1):

CONSOLE_LOGLEVEL=1

Czas w sekundach, po którym nastąpi restart maszyny jeśli wystąpił krytyczny błąd jądra (kernel panic). Ważna opcja w przypadku komputerów, do których nie mamy fizycznego dostępu:

PANIC_REBOOT_TIME=60

Opcje uruchamiania systemu

Uruchomienie programu sulogin (pytanie o hasło root-a) zamiast powłoki jeśli wystąpią problemy w trakcie uruchomienia:

RUN_SULOGIN_ON_ERR=yes

Wartość "yes" poniższej zmiennej pozwala na zalogowanie się użytkowników dopiero po zakończeniu procesu ładowania systemu. Dzięki unikniemy potencjalnych problemów wynikających z przedwczesnym uzyskaniem dostępu, z drugiej jednak strony tracimy możliwość zalogowania się (np. przez SSH) jeśli pojawią się problemy przed końcem ładowania systemu. Może to być istotne dla systemów obsługiwanych na odległość.

DELAY_LOGIN=yes

Opcja określa czy w czasie startu ma być usuwana zawartość katalogu /tmp:

CLEAN_TMP=yes

Wskazuje czy ma być zamontowany podsystem devfs:

MOUNT_DEVFS=no

Usługi

Domyślny priorytet (liczba nice) dla usług, którym nie go zdefiniowano w zmiennej SERVICE_RUN_NICE_LEVEL umieszczanej w pliku podstawowej konfiguracji usługi (/etc/sysconfig/{$usługa}):

DEFAULT_SERVICE_RUN_NICE_LEVEL=0

Lista katalogów przechowujących systemy typu chroot, które mają być zarządzane przez skrypt /etc/init.d/sys-chroots:

SYSTEM_CHROOTS=/jakis_katalog

 
<- ->