Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Zasoby systemu
Ilość miejsca na dysku
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Ilość miejsca na dysku

<- ->
 

Wiele poleceń zwracających wielkości zajmowanej pamięci obsługuje parametr -h przedstawiający wielkości w jednostkach bardziej wygodnych dla człowieka.

Komenda df służy do pokazania ilości miejsca na zamontowanych partycjach.

$ df -h
System plików    rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hdc1       36G 5.6G  29G 16% /

Natomiast komendą du można sprawdzać objętość plików oraz całych katalogów. Uruchomienie du -h wyświetli listę plików, katalogów i ich objętości (z bieżącego katalogu)

$ du -h
4.1kB	./archiv/httpd
4.1kB	./archiv/mysql
4.1kB	./archiv/exim
17kB	./archiv
4.1kB	./httpd
4.1kB	./mysql
111kB	./exim
107kB	./ircd
4.1kB	./mail
2.1MB	.

Za pomocą opcji -s uzyskamy sumę objętości wszystkich plików

$ du -sh /bin
3,4M  /bin

 
<- ->