Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Zastosowania sieciowe
Routing statyczny
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Routing statyczny

<- ->
 

Podstawowe trasy do podsieci są automatycznie tworzone przy konfiguracji interfejsów sieciowych na podstawie podanego adresu IP i maski podsieci. Trasa domyślna jest konfigurowana na podstawie ustawień w pliku /etc/sysconfig/network. Operacje te zostały opisane w poprzednim rozdziale, w przypadku bardziej zaawansowanych zastosowań musimy samodzielnie skonfigurować trasy pakietów.

Wstępna konfiguracja

Konfigurację routingu obowiązkowo rozpoczynamy od włączenia przekazywania pakietów między interfejsami sieciowymi, opcję tą możemy ustawić tymczasowo wykonując polecenie

# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Możemy też w pliku /etc/sysctl.conf ustawić następująca opcję:

net.ipv4.ip_forward = 1

Następnie restartujemy podsystem sieci

# service network restart

Więcej o parametrach jądra znajdziemy w tym dokumencie

Tablica routingu

Aby wyświetlić tablicę routingu posłużymy się poleceniem ip route:

# ip route
10.0.0.4/32 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.4
10.0.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.0.1
default via 10.0.0.100 dev eth0 onlink

Zarządzanie trasami

Zarządzenia routingiem na kilku przykładach:

Dodanie trasy do hosta

# ip route add 10.0.0.4/32 dev eth0

Dodanie trasy do podsieci

# ip route add 10.0.0.0/24 dev eth1

Wskazanie bramy domyślnej:

# ip route add 0/0 via 10.0.0.100 dev eth0

dodatkowe opcje:

 • src {$adres_IP} - adres źródłowy nowo tworzonych pakietów, opcja ma istotne znaczenie m.in. w przypadku przypisania kilku adresów IP do tego samego interfejsu.

 • protocol {$nazwa/$numer} - opcja ważna w przypadku łączenia trasowania statycznego z dynamicznym. Najczęściej stykamy się z protokołami: redirect, kernel, boot, ra. Ich pełną listę wraz z odpowiadającym im numerom znajdziemy w pliku /etc/iproute2/rt_protos. Dla samego statycznego routowania nie ma potrzeby jej definiowania.

Usuwanie regułek jest bardzo podobne do dodawania, musimy użyć opcji "del" zamiast "add".

Zakończenie

 • Dodane przez nas regułki możemy zapisac na stałe, w ten sposób zostaną automatycznie wczytanie po "podniesieniu" podsystemu sieci. W tym celu modyfikujemy plik /etc/sysconfig/static-routes np.:

  eth0 10.0.0.0/24
  eth1 192.168.0.0/24 src 192.168.0.4

 • Jądro używa specjalnego cache do wydajniejszego trasowania pakietów, ma to jednak pewną wadę: zmiany w nim nie następują od razu po zmodyfikowaniu tablicy routingu. Aby wymusić natychmiastowe wyczyszczenie cache należy użyć poniższego polecenia:

  # ip route flush cache

 
<- ->