Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Zastosowania sieciowe
Narzędzia sieciowe
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Narzędzia sieciowe

<- ->
 

W PLD głównym pakietem narzędzi sieciowych jest iproute2, oferuje on większe możliwości oraz bardziej ujednolicony interfejs obsługi w stosunku do narzędzi z pakietu net-tools (ifconfig, route, arp, ifup, ifdown). Sercem pakietu iproute2 jest program ip zawierający funkcjonalność kilku starszych narzędzi w jednym. Z tego względu będzie naszym podstawowym narzędziem sieciowym.

Jako dodatek do niniejszego rozdziału, pragnę polecić lekturę opisu najprostszych narzędzi sieciowych (ping, traceroute), który można znaleźć w tym dokumencie oraz opis zarządzania routingiem statycznym zamieszczony w tym dokumencie.

Konfiguracja interfejsow

Aby wyświetlić konfigurację interfejsów użyjemy polecenia ip addr.

# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 00:50:8d:e1:e8:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.0.1/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
  inet 10.0.0.22/24 brd 10.0.0.255 scope global secondary eth0
  inet6 fe80::250:8dff:fee1:e883/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
  link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

Polecenie wyświetliło listę dostępnych interfejsów, każdy z nich oznaczony jest numerem porządkowym. W większości wypadków najbardziej interesujące są dla nas interfejsy fizyczne (eth0 na powyższym przykładzie). Interfejsy lo oraz sit0, są "wirtualnymi" interfejsami, pierwszy z nich to interfejs pętli zwrotnej (loopback), drugi służy do tunelowania protokołu IPv6 wewnątrz IPv4.

Tryb pracy urządzenia jest wyświetlany wewnątrz trójkątnych nawiasów, oto kilka oznaczeń:

 • UP - urządzenie działa

 • LOOPBACK - interfejs pętli zwrotnej

 • BROADCAST - urządzenie ma możliwość wysyłania komunikatów rozgłoszeniowych

 • MULTICAST - interfejs może być używany do transmisji typu multicast

 • PROMISC - tryb nasłuchiwania, używany przez monitory sieci i sniffery

 • NO-CARRIER - brak nośnej, komunikat spotykany zwykle w wypadku braku fizycznego połączenia z siecią

Poniżej omawianego wiersza wyświetlone zostały informacje o adresach związanych z urządzeniem (adresy IP i maski podsieci są przedstawione w notacji CIDR):

 • -link/ether - adres fizyczny karty sieciowej (MAC)

 • -inet - dane protokołu IPv4

 • -inet6 - dane protokołu IPv6

Zarządzanie interfejsami

Do najczęstszych operacji tego typu należy włączanie i wyłączanie interfejsów, w tym celu użyjemy następującego polecenia:

ip link set {$interfejs} {up/down}

# ip link set eth0 up
# ip link set eth0 down

Dodawanie/usuwanie adresów IP interfejsu:

ip addr {add/del} {$adresIP}/{$maska} dev {$interfejs}

# ip addr add 10.1.1.1/24 dev eth0
# ip addr del 10.1.1.1/24 dev eth0

Adresy sprzętowe (MAC)

Do odczytania adresu sprzętowego lokalnych kart sieciowych możemy użyć opisanego wcześniej polecenia ip addr. Aby odczytać MAC zdalnej maszyny użyjemy programu arping {$nazwa/$IP} np.:

# arping 10.0.0.100
ARPING 10.0.0.100 from 10.0.0.1 eth0
Unicast reply from 10.0.0.100 [00:04:ED:07:25:F8] 4.250ms
Unicast reply from 10.0.0.100 [00:04:ED:07:25:F8] 0.976ms
Unicast reply from 10.0.0.100 [00:04:ED:07:25:F8] 0.929ms

Dowolny adres MAC karty sieciowej ustawimy poleceniem:

ip link set {$interfejs} address {$MAC-adres}

# ip link set eth0 address 01:01:01:01:01:01

Aby adres sprzętowy za każdym razem był ustawiany dla interfejsu, powinniśmy dokonać odpowiedniego wpisu w pliku konfiguracyjnym interfejsu. W przypadku urządzenia eth0 musimy zmodyfikować plik /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-eth0, i dodać zmienną MACADDR np.:

MACADDR="01:01:01:01:01:01"

ARP

Aby wyświetlić tablicę ARP należy użyć polecenia ip neighbour:

# ip neighbour
10.0.0.140        ether  00:E0:7D:A1:8B:E2  C           eth0
10.0.0.2         ether  4C:00:10:54:19:50  C           eth0
10.0.0.100        ether  00:04:ED:07:25:F8  C           eth0

Tablica ARP wypełnia się w miarę komunikowania się z innymi hostami, aby wymusić zbadanie działania protokołu ARP wystarczy zainicjować komunikację. Możemy użyć do tego programu ping.

Możemy stworzyć własną, statyczną tablicę ARP, posłuży nam do tego plik /etc/sysconfig/static-arp w którym umieszczamy wpisy zawierające kolejno: interfejs, adres MAC, adres IP oraz status wpisu.

eth0 00:80:48:12:c2:3c 192.168.10.10 permanent
eth0 00:c0:df:f9:4e:ac 10.0.0.7 permanent

Opcja permanent oznacza, że wpis nigdy nie wygasa.

Serwery nazw (DNS)

Do odpytywania serwerów DNS możemy użyć programu host z pakietu bind-utils. Pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności konfiguracji domeny (strefy).

host {$nazwa/$IP} {$dns_nazwa/$dns_IP}

Pierwszy parametr to nazwa domeny lub IP maszyny, drugi parametr nie jest obowiązkowy - wskazuje na serwer nazw, który chcemy odpytać. Jeśli nie podamy drugiego parametru użyty zostanie serwer zdefiniowany w pliku /etc/resolv.conf.

Odpytanie serwera DNS o domenę, wpisanego do pliku /etc/resolv.conf

$ host pld-linux.org
pld-linux.org has address 217.149.246.8

Odpytanie o adres IP (odwzorowanie odwrotne)

$ host 217.149.246.8
8.246.149.217.in-addr.arpa domain name pointer webmachine.pld-linux.org.

Odpytanie dowolnego serwera DNS

$ host pld-linux.org ns4.pld-linux.org.
Using domain server:
Name: ns4.pld-linux.org.
Address: 217.149.246.7#53
Aliases:

pld-linux.org has address 217.149.246.8

Aby odczytać konkretny rekord domeny użyjemy parametru "-t". Dla przykładu spróbujemy określić rekord MX dla domeny pld-linux.org:

$ host -t mx pld-linux.org
pld-linux.org mail is handled by 0 a.mx.pld-linux.org.

W celu poznania szczegółów zarejestrowanej domeny (np. obsługujące ją serwery nazw) możemy posłużyć się programem whois:

$ whois pld-linux.org

Wydajność sieci

Aby sprawdzić przepustowość sieci pomiędzy dwoma hostami możemy użyć programu iperf. Jest to program typu klient-serwer sprawdzający na kilka sposobów przepustowość połączenia. Rozpoczynamy od instalacji programu na obu interesujących nas maszynach, następnie na jednej z maszyn uruchamiamy program w trybie serwera:

$ iperf -s

a na drugiej w trybie klienta - iperf -c {$adres_serwera} np.:

$ iperf -c 192.168.0.5

Po chwili odczytujemy wyniki testu.

Monitorowanie sieci

Nawiązane połączenia i otwarte porty protokołu TCP/IP możemy kontrolować za pomocą programu netstat np.:

# netstat -tua 

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 *:blackjack       *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:ircs         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:netbios-ssn      *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:ipp          *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:microsoft-ds     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 gargamel:ircs      192.168.1.3:rapidmq-reg ESTABLISHED 
tcp    0   0 gargamel:imaps     192.168.1.6:ttc-etap-ds ESTABLISHED 
tcp    0   0 gargamel:td-postman   host-92.gadugadu.p:8074 ESTABLISHED 
tcp    0   0 gargamel:cma      chrome.pl:5223     ESTABLISHED 
tcp    0   0 *:1024         *:*           LISTEN   
udp    0   0 gargamel:netbios-ns   *:*                 
udp    0   0 *:netbios-ns      *:*                 
udp    0   0 *:ipp          *:*

Na powyższym przykładzie zostały wyświetlone dane dotyczące protokołu TCP (opcja: -t) oraz UDP (-u). Dodatkowo zostały wyświetlone gniazda nasłuchujące (-a). Warte uwagi są jeszcze dwa parametry: -n i -p, pierwszy wyświetla porty i adresy w postaci liczb, drugi zaś wyświetla nazwy programów korzystających z danych gniazd.

Do analizowania wielkości ruchu sieciowego na interfejsie polecam program nload, jest to proste narzędzie rysujące wykresy pomocą znaków ASCII. Podstawowe statystyki możemy przeglądać dzięki programowi ip np. ip -s link, dokładniejsze dane otrzymamy dzięki programowi iptraf.

Wygodnym sposobem śledzenia wybranego ruchu sieciowego jest użycie regułek linuksowego filtra pakietów. Do śledzenia ruchu służy cel "-j LOG" np.:

# iptables -A INPUT -p TCP --dport 80 -s 10.0.0.3 -j LOG

Powyższy wpis doda do łańcucha INPUT regułkę rejestrującą połączenia TCP z hosta 10.0.0.3 na port 80 danej maszyny. Aby te regułki działały z wpisami odrzucającymi pakiety (DROP/REJECT) muszą być analizowane wcześniej, w przeciwnym wypadku pakiet nigdy nie dotrze do regułki rejestrującej. W przypadku dopasowania pakietu do regułki następuje odnotowanie tego zdarzenia, wpisy te można odczytywać za pomocą programu dmesg, lub z plików syslog-a - zwykle z /var/log/kernel i /var/log/messages.

Dużo bardziej szczegółowe informacje o ruchu sieciowym otrzymamy dzięki programowi tcpdump, jest to rozbudowany sniffer i program do analizy pakietów.

Zakończenie

W przypadku modyfikacji plików konfiguracji w większości wypadków trzeba dokonać restartu podsystemu sieci.

W tym rozdziale opisano niewielki fragment możliwości dostępnych narzędzi sieciowych. Poniższa lista przedstawia miejsca gdzie można znaleźć szerszy opis niektórych zagadnień.

 
&lt;- ->