Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Zasoby systemu
Procesy i zasoby
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Procesy i zasoby

<- ->
 

Listę wszystkich uruchomionych procesów oraz dotyczące ich dane otrzymamy dzięki poleceniu ps

$ ps aux

USER    PID %CPU %MEM  VSZ RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root   1350 0.0 0.1 1788 868 ?    Ss  May27  0:00 syslog-ng
zenek   2252 0.0 1.2 11316 6668 ?    Ss  May27  0:01 xfce4-session
root   2301 0.0 0.3 2748 1556 tty2   Ss  May27  0:00 -bash

Oraz w formie drzewa procesów rodziców i procesów potomnych

$ ps xf

 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
2459 ?    S   0:32 xmms
2460 ?    S   0:00 \_ xmms
2461 ?    S   0:00   \_ xmms
2465 ?    S   0:00   \_ xmms
2816 ?    S   0:00   \_ xmms

W przypadku potrzeby ciągłego śledzenia zmian w systemie możemy użyć programu top. Program ten pokazuje najbardziej zasobożerne procesy. Dodatkowo na bieżąco wyświetla całkowite zużycie procesora (CPU), pamięci operacyjnej(Mem) oraz zajętość przestrzeni wymiany (Swap).

$ top

top - 01:38:54 up 3:28, 4 users, load average: 0.10, 0.08, 0.08
Tasks: 63 total,  2 running, 61 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 2.3% us, 1.3% sy, 0.0% ni, 96.1% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem:  516244k total,  440344k used,  75900k free,  11840k buffers
Swap: 1076312k total,    0k used, 1076312k free,  328012k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                            
2240 root   15  0 62644 24m 45m S 1.6 4.9  7:37.40 X                               
2892 zenek   16  0 1880 928 1672 R 0.6 0.2  0:00.05 top                              
2695 zenek   16  0 6532 3824 5056 R 0.3 0.7  0:01.63 xterm                             
  1 root   16  0 1532 584 1372 S 0.0 0.1  0:00.82 init                              

Informacje o samej pamięci i przestrzeni wymiany uzyskamy dzięki komendzie free

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    516244   445536   70708     0   11880   332728
-/+ buffers/cache:   100928   415316
Swap:   1076312     0  1076312

Całkowita ilość zużytej pamięci (razem z buforami dyskowymi) mieści się w pierwszym wierszu w kolumnie USED. Zaś ilość pamięci zużytej jedynie przez programy mieści się w drugim wierszu w tej samej kolumnie.

Do śledzenia zmian zużycia zasobów systemu w funkcji czasu warto polecić program vmstat z liczbą sekund w parametrze. Podany czas jest odstępem pomiędzy pomiarami, program pokazuje zmiany w wykorzystaniu pamięci, obszaru wymiany, czasu procesora, przerwań czy wielkości transferu do i z urządzeń masowych:

# vmstat 2
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0   0 276896  980 89812  0  0  377   6 482  818 6 2 90 1
 0 0   0 276780  980 89816  0  0   0   0 456  770 0 0 100 0
 0 0   0 276772  980 89816  0  0   0  28 461  846 0 0 100 0

Szczegółowy opis oznaczeń kolumn odnajdziemy w podręczniku systemowym man/info.

Do procesów których jesteśmy właścicielami możemy wysyłać sygnały (root może wysłać sygnał do każdego procesu). Aby zakończyć jakiś proces należy do procesu wysłać sygnał TERM. Dokonuje się tego poleceniem kill lub killall. Pierwsze zabija proces o podanym numerze PID (unikalnym identyfikatorze procesu) np.:

$ kill 2901

Drugie z poleceń zabija wszystkie procesy, które mają podaną nazwę np.:

$ killall xmms

Sygnał TERM może być nieskuteczny w niektórych wypadkach, wtedy należy użyć bardziej brutalnej metody - sygnału KILL. Możemy go wysłać programem kill lub killall z odpowiednim parametrem: "-9" lub "-KILL":

kill -9 2901

W systemach uniksowych można ustawiać priorytety uruchamianym programom bądź też modyfikować bieżący priorytet działającego procesu. Priorytet jest nazywany jest "liczbą nice". Mówi ona jak mili jesteśmy dla systemu i innych użytkowników. Priorytet możemy ustawiać od -20 do +19, przy czym domyślna wartość zazwyczaj wynosi 0. Ujemne wartości oznaczają wyższy priorytet, zaś dodatnie niższy. Ujemną wartość może nadać tylko superużytkownik.

Aby uruchomić proces z priorytetem innym niż domyślny należy użyć programu nice np.:

$ nice -n +5 mc

Działającym procesom można zmieniać priorytet. Aby to zrobić używamy polecenia renice:

$ renice +5 mc

 
<- ->