Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Interfejsy sieciowe
Podstawowa konfiguracja sieci
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Podstawowa konfiguracja sieci

<- ->
 

W większości wypadków konfiguracja sieci (oprócz ustawień interfejsu sieciowego) będzie się składała ze wskazania domyślnej bramy i serwerów DNS dla resolvera. Wiele zaawansowanych opcji sieci (np. przekazywanie pakietów) ustawianych jest w pliku konfiguracji jądra: /etc/sysctl.conf, parametry te zostały omówione w tym dokumencie.

Brama domyślna

Jeśli nie korzystamy z serwera DHCP ustawiamy statyczną trasę routingu do domyślnej bramy, w tym celu edytujemy plik /etc/sysconfig/static-routes - wpis może wyglądać następująco:

eth0 default via 192.168.0.1

Odwzorowanie nazw - serwery DNS

Wskazanie serwerów DNS jest obowiązkową pozycją konfiguracji resolvera nazw. Operacja ta następuje automatycznie, o ile korzystamy z serwera DHCP, w przeciwnym wypadku musimy podać ich adresy samodzielnie. Serwery nazw ustawiamy edytując plik /etc/resolv.conf. Jeśli go nie ma, to możemy go utworzyć za pomocą dowolnego edytora lub poleceniem touch. Podajemy przynajmniej jeden (zazwyczaj nie więcej niż dwa) serwer nazw za pomocą słowa kluczowego nameserver np.:

nameserver 192.168.0.12

Nazwa hosta

Możemy ustawić nazwę, za pomocą której nasza maszyna będzie się przedstawiała zalogowanym użytkownikom, i niektórym programom. W pliku /etc/sysconfig/network ustawiamy:

HOSTNAME=pldmachine

Dla porządku warto by była zgodna z adresem FQDN (o ile jest nadany). Niekiedy podaną tu nazwę należy dopisać do pliku /etc/hosts opisanego w dalszej części rozdziału.

Odwzorowanie nazw - konfiguracja zaawansowana

Plik /etc/host.conf zawiera podstawowe opcje resolvera nazw, w większości wypadków wystarczy domyślna konfiguracja:

order hosts,bind
multi on

Pierwsza pozycja wskazuje kolejność używania metod szukania adresów hostów, w podanym przykładzie najpierw będzie przeszukiwany plik /etc/hosts, w drugiej kolejności będą odpytywane serwery DNS. Drugi wiersz zezwala na zwracanie więcej niż jednego adresu IP z pliku /etc/hosts (o ile przypisano większą liczbę adresów do nazwy).

W pliku /etc/hosts można dodawać odwzorowania hostów, które są uzupełnieniem dla usługi DNS, jedyny wymagany wpis to wskazanie adresu IP pętli zwrotnej dla nazwy localhost:

127.0.0.1       localhost

Oprócz nielicznych wyjątków, inne wpisy nie są tu konieczne, Dla potrzeb niektórych programów trzeba dopisać do powyższego wiersza nazwę hosta ustawionego za pomocą opisanej powyżej opcji HOSTNAME:

127.0.0.1       localhost styx

przykład wpisu dla programu wymagającego przypisania pełnej nazwy domenowej:

213.25.115.88 platinum.elsat.net.pl

Rozwiązanie to służy do szybszej identyfikacji komputerów w sieci lub prac diagnostycznych. Aby w ogóle z tego skorzystać musimy ustawić odpowiednią kolejność przeszukiwania w pliku /etc/host.conf

Jeśli często odwołujemy się do maszyn w naszej domenie to możemy ułatwić sobie życie i ustawić domenę domyślną w pliku /etc/resolv.conf. Od tej pory podanie samej nazwy hosta (bez części domenowej), będzie uważane za podanie pełnego adresu. Przykładowe ustawienie domyślnej domeny (np. jakasdomena.cos) podano poniżej:

domain jakasdomena.cos

Inne opcje

Edytujemy plik /etc/sysconfig/network, domyślne wartości opcji z tego pliku w zupełności wystarczają do typowego korzystania z sieci i nie ma potrzeby nic modyfikować w nim.

NETWORKING=yes

Ustawiamy na "yes" jeżeli w ogóle chcemy komunikować się z siecią.

IPV4_NETWORKING=yes

Ustawiamy na "yes" jeżeli będziemy korzystać z protokołu IPv4 (wymagany do korzystania z Internetu).

NISDOMAIN=

Domena NIS, jeśli nie korzystasz z tej usługi sieciowej, lub nie jesteś pewien pozostaw to pole puste.

GATEWAY=192.168.0.254
GATEWAYDEV=eth0

Opcje za pomocą których możemy ustawić trasę routingu do domyślnej bramy. Opcje te zostały uznane za przestarzałe, obecnie należy korzystać z pliku /etc/sysconfig/static-routes.

 
<- ->