Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Pamięci masowe
Systemy plików
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Systemy plików

<- ->
 

W tym rozdziale omówimy tworzenie jednej z dwóch możliwych struktur na partycji lub urządzeniu - systemu plików lub obszaru wymiany (swap).

Wybór systemu plików

Rodzaj użytego systemu plików zależy od planowanego zastosowania. W Linuksie najbardziej uniwersalnym i popularnym systemem plików jest ext2. Swoją pozycję uzyskał dzięki temu, że jest prostym i stosunkowo wydajnym systemem plików. Ponadto jako jeden z niewielu systemów plików nadaje się do użytku na dyskietkach i bardzo małych partycjach.

W pozostałych zastosowaniach możemy śmiało użyć systemów plików z tzw. księgowaniem (journaling) np.: ext3, ReiserFS, XFS, JFS ze względu na duże bezpieczeństwo przechowywania danych. Dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności najlepszy będzie ext3, pozostałe z wymienionych można polecić w systemach wymagających dużej wydajności i wszędzie tam gdzie występują duże ilości plików.

Aby z partycji mogły również korzystać systemy Microsoftu musimy utworzyć na niej system plików vfat. Utracimy jednak wtedy wszystkie zalety uniksowych systemów plików.

Tworzenie systemu plików

Programy do tworzenia konkretnych systemów plików różnią się nazwami, łatwo je rozpoznamy gdyż ich nazwy zaczynają się od "mkfs." np.:

/sbin/mkfs.ext2
/sbin/mkfs.ext3
/sbin/mkfs.reiserfs
/sbin/mkfs.msdos
/sbin/mkfs.vfat
/sbin/mkfs.xfs

Aby utworzyć system plików wywołujemy odpowiedni program z nazwą urządzenia jako parametrem, na poniższym przykładzie przedstawiono tworzenie systemu plików ext2 na drugiej partycji podstawowej:

# /sbin/mkfs.ext2 /dev/sda2

Więcej o nazewnictwie urządzeń masowych w tym dokumencie.

Powyżej przedstawiono jedynie skróconą listę wszystkich dostępnych programów, programy te są dostępne w odpowiednich pakietach, przykładowo narzędzia dla systemu plików xfs odnajdziemy w pakiecie xfsprogs.

Tworzenie obszaru wymiany

Do tworzenia obszaru wymiany używamy programu mkswap np.:

# mkswap /dev/hda5

Podmontowanie partycji / aktywacja swapu

Partycje i obszary wymiany są montowane/włączane przez rc-skrypty w trakcie uruchamiania systemu wg. opcji zawartych w pliku /etc/fstab (o ile tam zostały dodane). W pozostałych wypadkach systemy plików montujemy poleceniem mount z odpowiednimi opcjami np.:

# mount /dev/sda2 /katalog_docelowy

System plików zostanie automatycznie wykryty a opcje zostaną ustawione na wartość "defaults". Więcej na ten temat odnajdziemy w podręczniku systemowym.

Obszary wymiany aktywujemy następująco:

# /sbin/swapon /dev/hda5

Szczegółowy opis pliku /etc/fstab oraz rc-skryptów przedstawiono w tym dokumencie.

Poznanie typu systemu plików

Aby dowiedzieć się jaki typ systemu plików jest na danej partycji, użyjemy programu file z opcją -s:

# file -s /dev/hda2
/dev/hda1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 256, v2 dirs)

Listę urządzeń z utworzonymi do tej pory systemami plików uzyskamy za pomocą programu blkid:

# blkid
/dev/md/0: UUID="4f6fc9cc-9a3a-42bd-9e47-50ecfbeb090b" TYPE="xfs" 
/dev/hda1: UUID="6d7abd95-9731-4406-b154-78ee66fc6c7f" TYPE="ext2" 
/dev/sda: UUID="4f6fc9cc-9a3a-42bd-9e47-50ecfbeb090b" TYPE="xfs" 
/dev/sdb: UUID="4f6fc9cc-9a3a-42bd-9e47-50ecfbeb090b" TYPE="xfs"

Aby zobaczyć systemy plików podmontowanych urządzeń możemy użyć programu mount:

/dev/hda1 on /boot type ext2 (rw,sync)
/dev/md/0 on /vservers type xfs (rw,noatime,usrquota)

 
<- ->