Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Administracja
Grupy
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Grupy

<- ->
 

W PLD zastosowano klasyczny dla systemów uniksowych system grup, tak więc istnieje podział na dwa rodzaje grup: grupy systemowe i grupy użytkowników. Grupy te rozróżniamy na podstawie identyfikatorów grupowych (GID), dla grup użytkowników przeznaczone są wartości 1000 i więcej. Ponadto grupy systemowe często przyjmują nazwy podobne jak nazwy usług np: ftp, named, itp.

Zarządzanie grupami systemowymi następuje automatycznie w trakcie instalowania bądź usuwania pakietów, z tego powodu nie należy w nie ingerować. W naszej dystrybucji zarządzanie grupami zazwyczaj sprowadza się do dodawania/usuwania własnych grup oraz zarządzania uczestnictwem w istniejących grupach.

W PLD domyślnie instalowanym pakietem do zarządzania grupami jest pakiet shadow. Możemy do jednak zastąpić zbiorem pwdutils, który zawiera narzędzia o większych możliwościach. Dzięki nim nie będzie już konieczności "ręcznego" edytowania plików systemowych, z tego względu opisane zostaną wyłączne narzędzia pwdutils.

Dodanie grupy

Używamy polecenia groupadd {$nazwa_grupy} np.:

# groupadd kadry

Jeśli tworzymy takie same grupy na wielu maszynach, to dobrym zwyczajem jest nadawanie takiego samego numeru grupy (GID) dla każdej z grup. Dowolny GID narzucamy w trakcie tworzenia grupy programem groupadd z użyciem opcji "-g".

Zapisanie do grup

Dzięki poleceniu id {$nazwa_użytkownika} sprawdzimy do jakich grup zapisany jest użytkownik, jeśli nie podamy nazwy konta to zostanie wyświetlona informacja o aktualnie używanym koncie np.

$id jkowalski
uid=500(jkowalski) gid=1000(users) grupy=1000(users),10(wheel),19(floppy),23(audio)

Program zwrócił wartości: UID, GID i listę grup do których zapisany jest użytkownik jkowalski: users, wheel, floppy, audio

Zapisanie do grupy następuje po wykonaniu polecenia groupmod -A {$konto_użytkownika} {$grupa} np.

groupmod -A jkowalski kadry

Aby wyrejestrować użytkownika z grupy musimy użyć parametru "-R" np.

groupmod -R jkowalski kadry

Usunięcie grupy

Używamy polecenia groupdel {$nazwa_grupy}:

# groupdel kadry

Uwagi

  • Po każdej modyfikacji uczestnictwa w grupach, użytkownik musi się ponownie zalogować, aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać.

  • Zapisanie użytkownika do grupy służy podniesieniu jego uprawnień, listę przywilejów jakie uzyska zamieszczono w tym dokumencie.

 
<- ->